მთავარი > კალენდარი, მთავარი გვედის ფოტო > 10 თებერვალი (ახ. სტ.) - ხსენება ღირსისა სტეფანე ხირსელისა (VI)

10 თებერვალი (ახ. სტ.) - ხსენება ღირსისა სტეფანე ხირსელისა (VI)


10-02-2018, 00:01

 10 თებერვალი (ახ. სტ.) - ხსენება ღირსისა სტეფანე ხირსელისა (VI)

   ნეტარი სტეფანე იყო ათცამეტ ასურელ მამათაგან ერთ-ერთი. მისი ცხოვრების ამსახველმა წერილო-ბითმა წყაროებმა ჩვენამდე ვერ მოაღწია. წმ. მამა ანტ-იოქიის მახლობლად მდებარე მონასტერში მოღვაწე-ობდა. იგი იოანე ზედაზნელის მოწაფე იყო და ბუ-ნებრივია, ანგელოზის მიერ არჩეული ერთ-ერთი ქარ-ტიის მფლობელიც. წმ. სტეფანე ღვთის მორჩილებითა და დიდი სიხა-რულით გამოემგზავრა ახალმოქცეულ ივერიაში. ზედაზნის მთაზე დავანებულ მოწაფეებს იოანემ „მიუმცნო მცნება და სწავლა, რომლითა განამტკიცა იგინი" და განუტევა საქადაგებლად აღმოსავლეთ საქართ-ველოს სხვადასხვა მხარეს. „ზენონ და სტეფანე წარვიდნენ კახეთს და მოვლეს იგი ქადაგებითა ღუთისათა". წმ. სტეფანემ „აღაშენა სამყოფე-ლი თჳსი ხირსის სოფლის მოახლო, სახელსა ზედა წმ. სტეფანესა". ხი-რსა ქიზიყის მხარეშია. თუმცა ცალკეული მაგალითები ხირსელის სასწაულმოქმედი ცხოვრებისა აღარ არსებობს, უდავოა, რომ მან „ურ-იცხუნი ძალნი და ნიშნი აღასრულნა ქვეყანასა ზედა, ვინათგან მრა-ვალ არისნ სასწაულნი" ქმნილნი ასურელ მამათ მიერ. „შემდეგ მრა-ვალს მოუღუაწებია ქვემო კახეთს", ნეტარი მამა მშვიდობით აღესრუ-ლა. მის მიერ აღშენებულ მონასტერში „დაიდვა წმ. გუამი მისი სავსე სასწაულებითა და ნიშებითა". 

 

 www.orthodoxy.ge 

Xareba.net - ის რედაქცია 


უკან დაბრუნება