მთავარი > ჭმუნვა > ჭმუნვა

ჭმუნვა


17-06-2015, 15:43

ჭმუნვა

 

   ყოველგვარი ჭმუნვა და ნაღველი მომდინარეობს მცირედმორწმუ-ნეობის, ან რომელიმე ფარული ვნებისაგან. ასეთ გულში ეშმაკი მკვი-დრობს და არა ქრისტე, რომელიც არის სრული სიმშვიდე, თავისუ-ფლება სულისა და ნათელი გამოუთქმელი.

 

 

წმიდა იოანე კრონშტანდტელი 


 

 


 უკან დაბრუნება